WELKOM BIJ DE NEDERLANDSE LANGHAARKATTEN VERENIGING

De Rasvereniging is er voor alle raskatten Langhaar, Halflanghaar en Kortharen.
De NLKV is opgericht op 18 november 1977

                 Oproep Algemene Ledenvergadering op 17 Juni 2016    
                                        in
Cultureel centrum De Tuyter
                          Nachtegaalstraat 8    2922 VL Krimpen a/d IJssel
    


Zaal open: 19.30 uur       Aanvang ALV: 20.00 uur
 

Agenda ALV 2016       

1.         Opening
2.         Vaststelling en goedkeuring agenda                       
** Toelichting punt 5 van de agenda:  
3.         Goedkeuring notulen ALV 19 juni 2015                        Aftredend als bestuurslid is
4.         Ingekomen stukken                                                        dhr. Marco Smit (algemeen bestuurslid)  
5.         Verkiezing bestuursleden **                                          en deze stelt zich herkiesbaar.
6.         Gecombineerd jaarverslag secretaris,                           Tegenkandidaten voor deze functie
            stamboeksecretaris en penningmeester                       kunnen zich aanmelden bij de
                               PAUZE                                                             secretaris dhr. Koos Hooft of

7.         Verslag kascontrole commissie                                      voorzitter mevr. J. Geelen,
8.         Kiezen kascontrole commissie 2016                              uw schriftelijke reactie dient voor de
9.         Goedkeuring financiën 2015                                           ledenvergadering te zijn ontvangen.
10.       Tarieven
11.       Begroting en planning 2016
12.       FNK
13.       Rondvraag
14.       Sluiting

                                                        
De volledige uitslag van het Clubkampioenschap 2015 kunt u nu vinden
op deze website:  
uitslag clubkampioenschap 2015


De uitslagen van de show Heinenoord kunt u nu vinden onder Shows en
dan bij Showuitslagen.

Foto's komen later onderaan deze pagina...


Belangrijk nieuws voor onze fokker leden over de materie bedrijfsmatigheid op
de pagina nieuws/nieuwsberichten.

De vereniging stelt zich ten doel:
het bevorderen van het op verantwoorde wijze fokken van raskatten


We zijn aangesloten bij:
de Federatie Nederlandse Kattenverenigingen (FNK) waar overleg voor een gezamenlijk beleid
gevoerd wordt inzake gezondheid van de kat, showreglement en fokrichtlijnen etc.

Tevens heeft de NLKV zich aangesloten bij het PVH (Platform Verantwoord Huisdierenbezit)
welke contacten onderhouden met de overheid inzake de nieuwe regels.


Agenda
  • Volgende show in Eindhoven

 
Volledige agenda

Back to Top